Nyheder

Oktober Nyheder og Praktiske informationer

Kære Alle Søløver,

Så er sæsonen kommet godt i gang og efteråret og vinteren nærmer sig. Her kommer et par praktiske informationer, samt lidt nyt fra klubben. 

Vi vil rigtig gerne have kompetente trænere og støtte dem i deres undervisning. Derfor har vi været værtsforening for DGI’s Træner grunduddannelse, hvor vi også haft en træner på. Derudover er der den årlige Aqua Inspirations weekend, i slutningen af oktober, hvor vi også sender nogle af trænerne hen og samler en masse ny viden og inspiration til sig. 

Praktiske informationer.

 • Alle svømmere skal gå i bad før de kommer i vandet. Det er uden badetøj og afvask med sæbe. 

 • Husk at melde afbud ved sygdom/fravær, så vi bedre kan tilpasse undervisningen. Skriv til solovensvommeklub@gmail.com

Vigtige datoer for efteråret/vinter.

 • Uge 41 Hhv. 11, 14 og 15 Oktober: Sidste gang inden ferie, så trænerne finder på lege på ens eget hold. Vi vil også uddele tilmeldingsblanket til DGI Begynder stævne 1 (primært til let øvet og øvet).  

 • Uge 42 (16/10 – 15/10): Efterårsferie.

 • Uge 45 hhv. 8, 11 og 12 November, i gl. og ny hal for 4-5 årige og begynderholdene: “pingvin/sæl-svømmemærke-dag”. De skal udføre nogle basis øvelser/færdigheder, som de har øvet sig på siden sæsonstart. Børnene vil få et diplom og et tilhørende svømmemærke med hjem.  

 • Ultimo November og December måned vil vi have et tema omkring selv -og livredning. Vi tilpasser indholdet til de respektive hold, så alle kommer igennem dette tema. Alle får et diplom for deltagelse. (Undtagen Aqua Fitness).

 • Uge 50 hhv. 13, 16 og 17 December, i gl. og i ny hal: Juleafslutning. Traditionen tro vil der være en slikpose til alle svømmere og mon ikke vi er heldige igen at julemanden kommer på besøg :)

 • Uge 51 til uge 52: Juleferie.

Har I ris/ros til os, så send os gerne en mail eller tag fat i os i hallen. Vi hører også gerne fra Jer hvis I sidder inde med en god ide, eller har lyst til at blive frivillig. 

Det kunne være at stå for en gå/løbetur imens børnene svømmer, sørge for kaffe til imens I venter, hjælpe til en klubaften, tage tidtagerkursus og tage med ud til stævner. 

Det kunne også være en store søster/bror eller en bedsteforælder, det behøver ikke kun være Jer selv. 

Følg med i klubbens aktiviteter på vores Facebook side?? https://www.facebook.com/soeloevensvoemmeklub/


*******************************

Dear All Sea Lions,

The season is well underway and autumn and winter are approaching. Here comes some practical information, as well as some news from the club.

We really want to have competent trainers and support them in their teaching. That is why we have been the host association for DGI's Trainer basic training, where we also had a trainer participating. In addition, there is the annual Aqua Inspirations weekend, at the end of October, where we also send some of the trainers there and gather a lot of new knowledge and inspiration.

Practical information.
 • All swimmers must shower before entering the water. It is without swimwear and washing with soap.

 • Remember to cancel in case of illness/absence so that we can better adapt the teaching. Write to solovensvommeklub@gmail.com

Important dates for autumn/winter.

 • Week 41 respectively 11, 14 and 15 October: Last time before the holidays, so the coaches come up with games for your own team. We will also hand out the registration form for DGI Beginner event 1 (primarily for light practice and practice teams, whom we consider ready).

 • Week 42 (16/10 – 15/10): Autumn holiday.

 • Week 45 respectively 8, 11 and 12 November, in old and a new hall for 4-5 year olds and the beginner teams: "penguin/seal swimming tag day". They have to perform some basic drills/skills which they have been practicing since the start of the season. The children will receive a diploma and an associated swimming badge to take home.

 • At the end of November and December, we will have a theme around self- and life-saving. We adapt the content to the respective teams so that everyone gets through this theme. Everyone gets a diploma for participation. (Except Aqua Fitness).

 • Week 50 respectively 13, 16 and 17 December, in old and in the new hall: Christmas end. According to tradition, there will be a candy bag for all swimmers and I wonder if we'll be lucky again that Santa will come to visit :)

 • Week 51 to week 52: Christmas vacation.

If you have any praise/praise for us, please send us an email or contact us in the hall. We would also like to hear from you if you have a good idea or want to volunteer.

It could be taking care of a walk/run while the children swim, providing coffee while you wait, helping out at a club night, taking a timekeeping course and taking them out to competitions.

It could also be a big sister/brother or a grandparent, it doesn't have to be just you.


Follow the club's activities on our Facebook page ?? https://www.facebook.com/soeloevensvoemmeklub/


 
 
 
 
 
 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram